Проект TEMPUS "Створення сучасної магістерської програми з промислової екології"«IEMAST»

517346-TEMPUS-1-2011-1-SE-TEMPUS-JPCR

(Agreement N.)2011-2537

Тривалість проекту: 15 жовтня 2011 – 14 жовтня 2014

Через прохання команди проекту IEMAST проект був продовжений EACEA до 30 червня 2015.

Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем (АПЕПС) теплоенергетичного факультету (ТЕФ) стала одним із активних учасників проекту Темпус (Tempus) «Створення сучасної магістерської програми з промислової екології» «Establishing Modern Master-level Studies in Industrial Ecology» – «IEMAST», який реалізується  в НТУУ «КПІ».  Координатором проекту є Королівський технологічний інститут (Швеція) /KTHRoyalInstituteofTechnology, Sweden/ – один з найкрупніших провідних технічних університетів Європи.

Цільовою групою є: студенти, випускники, викладачі; менеджери промислових підприємств; місцеві органи влади; громадські організації.

Загальною метою проекту «IEMAST» єстворення бази для підготовки інженерів, здатних до технологічного проектування промислових і містобудівних систем, виробничих процесів і споживчих товарів з урахуванням екологічних проблем і соціальних та економічних обмежень в Азербайджані, Білорусі, Казахстані і Україні.

 

Детальну інформація про спрямованість проекту та результати реалізації основних завдань  можна отримати на сайті www.iemast.info.

 

Чому кафедра АПЕПС стала учасником проекту?

У червні 2012 г. відбулася Конференція ООН зі сталого розвитку (СР) – РИО+20, на якій було відмічено, що реалізації нової парадигми СР в країнах із перехідною економікою (переходу до «зеленої економіки») можлива лише на основі партнерства влади, бізнесу та громади.Україна, як більшість держав світу, підтримала концепцію СР, що зумовлює виконання нею певних вимог, які стосуються перетворень в економіці, соціальному і духовному житті, державній екологічній політиці. Необхідною умовою цих перетворень є, перш за все, екологізація освіти і підготовки фахівців, формування в них екологічного способу мислення, удосконалення знань та навичок, необхідних для гармонізації взаємовідносин людини і природи.

Одними з основних загроз/викликів переходу до Зеленої Економіки України є:

  • технологічна відсталість основних виробничих фондів екологонебезпечних галузей промисловості;
  • недосконалість інформаційної системи екологічного та енергетичного моніторингу, що, в свою чергу, не дозволяє залучати Україні інвестиції в модернізацію еколого-енергомістких підприємств;
  • недосконалість інформаційно-комунікаційного простору як інструменту політики Зеленої Економіки в результаті  дефіциту висококваліфікованого кадрового ресурсу;
  • невідповідність екологічної інформаційно-технологічної інфраструктури зростаючим потребам економіки та суспільства.

Ураховуючи викладене, підготовка фахівців у галузі промислової екології вимагає міждисциплінарного підходу. Особливо це стосується спеціалістів в галузі інформатизації, адже в сучасних умовах саме для розв’язання проблем підвищення ефективності економіки інженери-системотехніки мають бути озброєні глибокими знаннями проблем екології й економіки.

На кафедрі міждисциплінарний підхід підготовки фахівців, в першу чергу, реалізується в процесі підготовки магістерської програми за напрямом «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг”.

Університети партнери

KTH Royal Institute of Technology, SwedenTU Delft, the Netherlands
Barcelona tech UPC, Spain
Qafqaz University, Azerbaijhan
National Aviation Academy, Azerbaijhan
Belarussian National Technical University,” BNTU” Belarus
Baranovichi State University, Belarus
Mogilev State University of Food Technologies, “MSFU” Belarus
Kazakh National Technical University, “KazNTU”, Kazakhstan
Caspi State University of Technology and Engineering, Kazakhstan
Atyrau Institute of Oli and Gas, Kazakhstan
Chernihiv State Technological University, Ukraine

 

Оцінка кваліфікації якості підготовки фахівців