Переддипломна практика бакалаврів

Головна » Навчальна діяльність » Практика » Переддипломна практика бакалаврів

Переддипломна практика у студентів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти проводиться відповідно до “Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського”.

Переддипломна практика належить до циклу загальної підготовки, проводиться у 8 семестрі загальним обсягом п’ять тижнів. У 2023-2024 навчальному році — з 15 квітня по 19 травня 2024 року (180 годин, 6 кредитів). Форма контролю — залік.

Мета практики — опанувати сучасні інформаційні технології розробки програмних систем одночасно з закріпленням і розширенням теоретичних знань.

Завдання практики — отримати практичні навички: проектування і створення інформаційних систем; обробки даних; візуалізації графічної і геометричної інформації; роботи з сучасними високопродуктивними обчислювальними системами і базами даних в енергетичних комплексах; використання і створення програмної документації.

Протягом переддипломної практики студент повинен підготувати необхідні інформаційні матеріали для виконання дипломної роботи, ознайомитися з можливостями програмних ресурсів підприємства (бази практики), зокрема, ознайомитися й проаналізувати розроблені і впроваджені на даному підприємстві спеціалізовані програмні системи, близькі за призначенням до системи, яка розробляється в дипломній бакалаврській роботі, ознайомитися з літературою і програмною документацією, яка є на підприємстві і стосується теми дипломної роботи, провести порівняння програмних систем підприємства з тією, яка розробляється в дипломній роботі, провести аналіз можливості адаптації створюваної системи для застосування її на базі практики, створити програмний продукт відповідно до теми дипломної роботи (розробити алгоритм, написати програмний код, провести тестування і налагодження розробленого програмного продукту) і застосувати здобуті на практиці знання у дипломній роботі.

Оскільки переддипломна практика є останньою практикою в навчальному процесі, то особлива увага керівників від підприємства й кафедри повинна бути зосереджена на тому, щоб студенти навчилися підбирати й аналізувати інформаційний матеріал та набули досвіду розв’язання конкретних завдань.

Під час практики студент має дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства проходження практики, пройти інструктаж з охорони праці, ознайомитися з робочим місцем, правилами експлуатації устаткування.

При дистанційному проходженні практики усі документи оформляються в електронному вигляді, спілкування студента з керівниками від навчального закладу і бази практики відбувається за телефоном, електронною поштою чи іншими засобами зв’язку.

Опис освітнього компонента “Переддипломна практика”, його мету і результати, пререквізити і постреквізити, інформацію про організацію проведення практики, навчальні матеріали, політику, форми й методи контролю, вимоги до змісту звіту і критерії оцінювання подано у Силабусі

Звіт з практики складається студентом відповідно до програми практики та індивідуального завдання. При написанні звіту з практики треба дотримуватися поданих у Силабусі вимог до змісту звіту, а також рекомендацій до оформлення, які містяться в методичній розробці: Шаповалова С.І. Оформлення звітної документації. 2022. 9 с.

Місця практики студентів

Студентам, які навчаються за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки” університет для проходження практики пропонує і має попередньо укладені Договори з такими організаціями:

— Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАНУ;

— Інститут проблем математичних  машин і систем;

— Державне підприємство “Національна енергетична компанія “УКРЕНЕРГО”;

— Національна комісія регулювання електроенергетики України;

— Інститут Відновлюваної енергетики НАН України.

Якщо студент хоче пройти практику в іншому місці, це можливо, якщо місце практики відповідає напряму підготовки за спеціальністю і може забезпечити виконання робочої програми і індивідуального завдання практики. У такому випадку НН ІАТЕ укладає Договори з цими організаціями на проходження практики студентами. Такі договори мають бути укладені не пізніше ніж за 10 днів до початку практики, а Робочі програми (Силабуси) мають бути узгоджені і підписані сторонами не пізніше ніж за 2 місяці до початку проходження практики студентами.

Студенти заочної форми навчання, як правило, проходять практику за місцем роботи.

Індивідуальні завдання на практику відповідають темам дипломних робіт, розробляються керівниками практики від кафедри (керівниками дипломних робіт), затверджуються на засіданні кафедри і видаються кожному студенту перед початком практики.

Бланки і приклади документів, які треба підготувати до і після проходження практики, а також методичні матеріали подано нижче.

1. Договір (бланк)
1. Договір (зразок заповнення)
2. Щоденник практики (бланк)
2. Щоденник практики (зразок заповнення)
3. Направлення на практику (бланк)
3. Направлення на практику (зразок заповнення)
4. Робоча програма практики ( узгоджується з базою практики – зразок)
5. Титульна сторінка звіту з практики (бланк)
6. Індивідуальне завдання (зразок)

Оформлення звітної документації. Шаповалова С.І. 2022
Переддипломна практика 4 курс – Силабус 2023-24

Розподіл студентів кафедри ЦТЕ (АПЕПС):

2024_Розподіл_студентів_4_курсу_кафедри_ЦТЕ_на_практику
2023_Розподіл_студентів_4_курсу_кафедри_ЦТЕ_на_практику
2022_Розподіл_студентів_4_курсу_кафедри_АПЕПС_групи_ТМ,_ТР_на_практику
2021_Розподіл_студентів_4_курсу_кафедри_АПЕПС_групи_ТМ,_ТР_на_практику
2020_Розподіл_студентів_4_курсу_кафедри_АПЕПС_групи_ТМ,_ТР_на_практику
2019_Розподіл_студентів_4_курсу_кафедри_АПЕПС_групи_ТМ,_ТР_на_практику