Аушева Наталія Миколаївна

Головна » Педагогічний склад » Аушева Наталія Миколаївна

Посада: завідувач кафедри

Вчене звання: професор

Вчений ступінь: доктор технічних наук

E-mail: nataauscheva@gmail.com

Аушева Наталія Миколаївна закінчила Київський політехнічний інститут в 1992 році за спеціальністю „Системи автоматизованого проектування”.

З 1992 по 2022 року працювала на кафедрі автоматизації проектування енергетичних процесів і систем (АПЕПС) на посадах: асистент, старший викладач, доцент, професор.

У 1995 році поступила до аспірантури. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Узагальнені методи моделювання кривих та поверхонь на базі застосування функцій змішання” за спеціальністю 05.01.01 “Прикладна геометрія, інженерна графіка” (122 «Комп’ютерні науки»).

В 2005 році отримала вчене звання доцента по  кафедрі автоматизації проектування енергетичних процесів і систем.

В 2014 році захистила дисертацію доктора технічних наук на тему «Геометричне моделювання об’єктів дійсного простору на основі ізотропних характеристик» за спеціальністю 05.01.01 „Прикладна геометрія, інженерна графіка” (122 «Комп’ютерні науки»).

В 2021 році отримала вчене звання професора по  кафедрі автоматизації проектування енергетичних процесів і систем та, в цьому ж році,  зайняла посаду завідувача кафедри АПЕПС.

У липні 2022 році при розділенні кафедри АПЕПС зайняла посаду завідувача кафедри цифрових технологій в енергетиці.

Загальний стаж роботи складає 30 років.

 

Навчальна робота

Професор Аушева Н.М. останнім часом викладає дисципліни:

 • «Комп’ютерна графіка»,
 • «Просторове моделювання та візуалізація»,
 • «Візуалізація графічної та геометричної інформації»,
 • «Візуалізація тривимірних зображень».

Керує дипломними роботами бакалаврів та магістрів, займається підготовкою аспірантів. Має спільні зі студентами наукові праці, разом з ними приймає участь у міжнародних наукових конференціях.

Під керівництвом Аушевої Н.М., студенти кафедри неодноразово ставали призерами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі науки «Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка» (Плакса В.С. – 2015р., Педос Б.М. – 2016р., Дорощук Д.В. – 2018р., Заковоротний О.І., Демчук Д.І. – 2020р.).

Володіння іноземними мовами

рівень В2 («Англійська мова як іноземна»), свідоцтво № 25557 від 27.01.2020, Комунальний позашкільний навчальний заклад «Перші Київські державні курси іноземних мов».

Підвищення кваліфікації

Наукова діяльність

Аушева Н. М. є фахівцем з візуалізації графічної інформації, математичного та комп’ютерного моделювання процесів та систем.

Аушева Н.М. була і є науковим керівником науково-дослідних робіт:

 • «Автоматизація моніторингу гідрохімічного стану підземних вод АЕС» (номер державної реєстрації:  0115U000329, строки виконання: 01.01.2015 – 31.12.2016),
 • «Інтелектуальна обробка графічної інформації» (номер державної реєстрації: 0117U006081, 01.08.17 – 01.09.20),
 • «Обробка графічної інформації в задачах діагностування та моніторингу» (номер державної реєстрації 0121U110721, 01.05.2021 – 01.05.2026).

Член двох спеціалізованих вчених рад:

 • К 26.002.17 зі спеціальності 05.13.12  «Системи автоматизації проектувальних робіт» (122 «Комп’ютерні науки»)  у КПІ імені Ігоря Сікорського
 • Д 26.004.06 зі спеціальності 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка» (122 «Комп’ютерні науки») у Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Активно бере участь у роботі спеціалізованої вченої ради Д 26.056.06 у Київському національному університеті будівництва і архітектури як офіційний опонент при захисті дисертацій.

З 2011 року є членом галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки «Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка», який проводиться в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»).

Член редакційної колегії журналу «Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація» («Computer Modeling: Analysis, Control, Optimization»).

Аушева Наталія Миколаївна вносить вагомий внесок у підготовку високваліфікованих спеціалістів: має захищеного здобувача, керує підготовкою  аспірантів.

ORCID ID : https://orcid.org/0000-0003-0816-2971

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210707106

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=KSRtRI4AAAAJ&hl=uk

Інша діяльність

Нагороди

Публікації

Має 214 публікацій, з них 180 наукових, 11 монографій, 8 навчально-методичного характеру, 1 патент, 5 статей у виданнях, які входять до міжнародної науко – метричної бази Scopus, входить до авторського колективу розробників стандартів вищої освіти другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів для спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» [Чинний з 2022/2023 навчального року].

Основні публікації

 1. Аушева Н. М., Мельник О.В., Гомов В.В. Моделювання PH-кривих у вигляді фундаментального сплайну. Сучасні проблеми моделювання, 2017. Вип.8, С.20-25. URL: http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/spm/article/view/2163
 2. Аушева Н. М., Гурін А.Л. Моделювання поверхонь на основі квазіконформної заміни параметра. Сучасні проблеми моделювання, 2017. Вип.10, С.17-21. URL: http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/spm/issue/view/85
 3. Аушева Н. М., Несвідоміна О.В. Плоскі ізометричні сітки за дискретним рядом точок. Сучасні проблеми моделювання, 2017. Вип.10, С.22-26. URL: http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/spm/issue/view/85
 4. Демчишин А.А., Аушева Н.М. Геометричне моделювання поверхонь тентових конструкцій. Сучасні проблеми моделювання, 2018. Вип.12, С.68-74. DOI: https://doi.org/10.33842/2313-125X-2018-12
 5. Аушева Н.М., Демчишин А.А. Побудова викройки поверхні тентової конструкції. Сучасні проблеми моделювання, 2019. Вип.14, С.3-16.
 6. Аушева Н.М., Кремець Я.С., Несвідоміна О.В. Аналіз спотворень при нанесенні растрових зображень на криволінійні сітки. Сучасні проблеми моделювання, 2019. Вип.15, С.3-9.
 7. Аушева Н.М., Демчишин А.А. Формування ортогональних сіток на основі фундаментального сплайну. Сучасні проблеми моделювання, 2019. Вип.16, С.10-16. DOI: https://doi.org/10.33842/2313-125X-2019-16
 8. Andrianov Igor V., Ausheva Nataliia M., Olevska Yuliia B., Olevskyi Viktor I. Surfaces Modelling Using Isotropic Fractional-Rational Curves. Journal of Applied Mathematics, vol. 2019, Article ID 5072676, 13 pages, 2019. DOI:https://doi.org/10.1155/2019/5072676 (SCOPUS)
 9. Nataliia Ausheva, Viktor Olevskyi and Yuliia Olevska. Modeling of Minimal Surface Based on an Isotropic Bezier Curve of Fifth Order. Journal of Geometry and Symmetry in Physics (JGSP), 2019 Volume 52 (2019), P.1-15. ISSN: 1312-5192 (print), 1314-5673 (electronic). URL: http://www.bio21.bas.bg/jgsp/jgsp_files/vol52/volume52cont.html   (SCOPUS)
 10. Аушева Н.М., Гуменний А.А. Моделювання просторових ізотропних кривих Безьє на основі кривих за годографом Піфагора. Сучасні проблеми моделювання, 2020. Вип.19, С.3-10.
 11. Аушева Н.М., Данько Ю.А. Конструювання дискретних сіток та поверхонь на основі ізотропних В-сплайнів. Сучасні проблеми моделювання, 2020. Вип.19, С.3-10.
 12. Аушева Н.М., Гуменний А.А. Моделювання фундаментальних сплайнів у вигляді кватерніонних кривих. Сучасні проблеми моделювання, 2020. Вип.20, С.20-27.
 13. Демчишин А.А., Аушева Н.М., Рассамакін Б.М. Метод первинної обробки мультиспектральних зображень вбудованої системи наноспутника. Сучасні проблеми моделювання, 2021. Вип.22. С.32-38.
 14. Ielina T., Galavska L., Ausheva N. Macro-Modelling of Rib-Knitted Tubular Parts. Tekstilec, 2021, Vol. 64(4), P. 317–324. DOI: 10.14502/Tekstilec2021.64.317-324.
 15. Ausheva N.,Shapovalova S. Technologies of inference in software systems. Modern Problems of Modeling, 2022. No. 23, P. 11-20. URL: http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/spm/issue/view/120
 16. Olevska, Y.B.,Olevskyi, V.I., Ausheva, N.M., Olevskyi, O.V. Modified method of fuzzy recognition of proteins in electrophoresis in population genetics. AIP Conference Proceedings, 2020, 2302,  DOI:https://doi.org/10.1063/5.0033556
 17. Ielina T., Galavska L., Ausheva N., Dzicovich T. 3D Modelling of untwisted multifilament threads curved in a knitted loop. German International Journal of Modern Science, 2021, №22, P. 74-79. DOI: 10.24412/2701-8369-2021-22-74-79
 18. Olevska Yu. B., Olevskyi V.I., Ausheva N.M., Olevskyi O.V. Fuzzy recognition of proteins in 2D electrophoresis in population genetics. AIP Conference Proceedings, 2022. 2522, P. 040004-1–040004-9. DOI: https://doi.org/10.1063/5.0100766

Патент

Корпус приймально-передавального модуля антенної решітки: пат. 125954 Україна: Н01Q 21/00, Н01Q 21/06, Н05K 7/20, F28D 15/02, Н1Q 7/00. А 2020 07895; заявл. 09.12.2020; опубл. 13.07.2022, Бюл. № 28. 6 с.

Монографія

Аушева Н.М., Шаповалова С.І., Мажара О.О. Математичне забезпечення програмного інструментарію розробки систем екологічного моніторингу: монографія. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Політехніка. 2017. 148 с.