Гурін Артем Леонідович

Головна » Педагогічний склад » Гурін Артем Леонідович

Посада: старший викладач кафедри

E-mail: galtef.1@gmail.com

Гурін Артем Леонідович закінчив НТУУ “КПІ” у 2001 р. за спеціальністю інформаційні технології проектування та отримав кваліфікацію конструктор комп’ютерних систем.

З 2001 по 2022 року працював на кафедрі автоматизації проектування енергетичних процесів і систем (АПЕПС) на посадах: асистент, старший викладач. У 2018 році вступив до аспірантури. У липні 2022 році при розділенні кафедри АПЕПС зайняв посаду старший викладач кафедри цифрових технологій в енергетиці. Загальний стаж роботи складає 21 роки.

Навчальна робота

Старший викладач Гурін Артем Леонідович останнім часом викладає дисципліни:

 • «Геоінформаційні системи»,
 • «Геоінформаційні системи  в енергетиці»,
 • «Проектування інформаційних систем».

Керує дипломними роботами бакалаврів. Має спільні зі студентами наукові праці, разом з ними приймає участь у міжнародних наукових конференціях.

Наукова діяльність

Гурін А.Л. є аспірантом на здобуття наукового ступеня доктора філософії в НАНУ Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова по спеціальності 113 – «Прикладна математика», галузь знань 11 – «Математика та статистика». Тема дисертації «Комбінаторні методи розв’язання задач  про математичний сейф на графах та матрицях».

Приймав участь у державній науково-технічній програмі «ГРАНІТ» та інших госпдоговірних науково-дослідних темах, що виконувались на кафедрі.

Гурін Артем Леонідович вносить вагомий внесок у підготовку високваліфікованих спеціалістів: керує підготовкою бакалаврів.

ORCID ID : https://orcid.org/0000-0001-7429-2075

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209326950

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=wNUJGeYAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Підвищення кваліфікації

Публікації

Має 60 публікацій, з них 45 наукових, 1 навчальний посібник, 14 посібників навчально-методичного характеру, 5 статей у виданнях, які входять до міжнародної науко-метричної бази Scopus.

Основні публікації

 1. Кузьменко И.Н., Ногин М.В., Гурин А.Л. Основа расчета контактных аппаратов // Экотехнологии и ресурсозбережение. 2007. №1. C. 64-71
 2. Савченко Л.В. Донец А.Г., Гурин А.Л. GPS-мониторинг: тенденции развития, технологии и применение // Математические машины и системы. 2008. №4. C. 8-16
 3. Гурин А.Л., Костюченко Л.В. Системные проблемы и задачи при организации виртуального предприятия // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: – Зб.наук.праць. К.: НАУ. 2009. Вип. 22. С. 203-209
 4. Гурин А.Л. Донец А.Г. Інноваційний розвиток інтелектуальних геоінформаційних систем управління транспортом // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: – Зб.наук.праць. К.: НАУ. 2009. Вип. 23. С.122-136
 5. Гурин А.Л. Донец А.Г. Савченко Л.В. Засадничі принципи формування інформаційної системи логістичного моніторингу ланцюга поставок // Сборник «Проблемы Підготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды». – Сборник докладов IX Международной научно-практической конференции / Часть 1. К.: НАУ, 2011. С.59-67.
 6. Аушева Н.М. Моделювання кривих Безьє на основі уявних дотичних / Н.М. Аушева, А.Л. Гурін // Зб. наук. пр.: Сучасні проблеми моделювання.– Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. Вип.4. С.9-13.
 7. Аушева Н.М. Моделювання кривих Безьє на основі уявних дотичних / Н.М. Аушева, А.Л. Гурін // Тези доповідей 17 міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми моделювання”. 2-5 червня 2015 р. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. С.3.
 8. Аушева Н.М. Моделювання плоских сіток на основі ізотропних B-сплайнів/ Н.М. Аушева, А.Л. Гурін // Вісник Херсонського національного технічного університету. Вип.3(54). Херсон: ХНТУУ, 2015. С.528-533.
 9. Гурін А.Л. Моделювання поверхонь на основі квазіконформної заміни параметра. / А.Л. Гурін, Н.М.Аушева// Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць/ МДПУ ім. Б. Хмельницького; гол. ред. кол. А.В. Найдиш. ― Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького. 2017. Вип. 10. С.17-22.
 10. Georgiy A. Donets, Artem L. Gurin. Problem of Mathematical Safe of Two State Locks. – Volume 50, Issue 9, 2018, pp. 51-59. DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v50.i9.40
 11. Andrey G. Donets, Artem L. Gurin. The Problem of a Mathematical Safe with a Prime Number of Lock States. – Volume 50, Issue 11, 2018, pp. 19-28 DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v50.i11.20
 12. Artem L. Gurin, Andrey G. Donets, Sergiy Zagorodnyuk. Methods of Solving the Problems of Mathematical Safe on Elementary Graphs. – Volume 51, Issue 7, 2019, pp. 34-46. DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v51.i7.30
 13. Artem L. Gurin. Method of Summary Representations for Solving Problems of Mathematical Safe on Graphs. – Volume 51, Issue 12, 2019, pp. 1-6 DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v51.i12.10
 14. Gurin A.L. Methods for Solving Problems of Mathematical Safes on Matrices with Different Types of Locks. Cybernetics and Systems Analysis. – Volume 55. Issue 4. Jul 2019. pp 667–676. DOI: https://doi.org/10.1007/s10559-019-00176-x
 15. Гурин Артем, Ирина Гращенко, Лидия Савченко. 2021. «Параметрический метод решения задач о математическом сейфе на графах». Проблемы управления и информатики (2): 5–10. DOI: https://doi.org/10.34229/0572-2691-2021-2-1

Навчальні посібники

 1. Бадаєв Ю.І.,Круш О.Є. Ричік С.В.Гурін А.Л. Функціональне програмування. Навчальний посібник. Гриф МОН (для викладання у всіх вузах України): НТУУ “КПІ”, “Політехніка”, 2012. 131 с.
 2. Верлань А.А., Гурін А.Л. “Системи штучного інтелекту”: методичні вказівки до викононання розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг” денної форми навчання. К.: НТУУ “КПІ”, “Політехніка”, 2012. 20 с.
 3. Крячок О.С., Кузьменко І.М., Гурін А.Л., Круш О.Є. “Основи програмування та алгоритмічні мови-2: Спеціальні засоби мови програмування: Частина 2”: методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів для студентів напрямків підготовки “Програмна інженерія”. К.:НТУУ “КПІ”, “Політехніка”, 2012. 40 с.
 4. Проектування та використання баз даних: Курсова робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 122 “Комп’ютерні системи” / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Дацюк О.А., Бандурка О.І., Гурін А.Л. – Електронні текстові дані (1 файл: 510 Кбайт). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 36 с.
 5. Геоінформаційні системи. ArcGIS 10.2. Комп’ютерний практикум: навч. посіб. для студентів спеціальності 122 – “Комп’ютерні системи” денної форми навчання / Укладачі: Гурін А.Л., Дацюк О.А., Бандурка О.І. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 78 с.

Монографія

 1. Автоматизація моніторингу стану довкілля у зоні впливу атомних електростанцій: монографія / [Лук’яненко С.О., Шаповалова С.І., Шульженко О.Ф. та ін..]; за заг. ред. Лук’яненко С.О., Шаповалової С.І.– К.: Розділ “Автоматизація оцінки технічного стану будівельних конструкцій будівель і споруд”, Видавничо-поліграфічне підприємство “ТЕКСТ”, 2013. С. 171-175
 2. Гурін А.Л. Інформаційне забезпечення системи моніторингу стану будівельних конструкцій АЕС/ А.Л. Гурін, О.Б. Васильева //Інформаційне і програмне забезпечення системи моніторингу стану довкілля у зоні впливу атомних електростанцій: монографія / за загальною ред. Лук’яненко С.О. К.: “Текст”, 2015. С. 142-144