Караєва Наталія Веніамінівна

Головна » Педагогічний склад » Караєва Наталія Веніамінівна

Посада: доцент кафедри

Вчене звання: доцент

Вчений ступінь: кандидат економічних наук

E-mail: nvkaraeva@gmail.com

Караєва Наталія Веніамінівна закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченко в 1987 році за спеціальністю «Біолог-зоолог, викладач біології та хімії». Працювала в Інституті гідробіології АН України. 

Другу вищу освіту за спеціальністю «фінанси і кредит» отримала у 1998 році в Інституті підвищення кваліфікації і перепідготовки кадри Мінпромполітики України. 

У 1998 році поступила до аспірантури Київського політехнічного інституту. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Комплексна оцінка ефективності механізмів екологічного регулювання, спрямованих на забезпечення сталого розвитку території» за спеціальністю 08.08.01 – економіка природокористування і охорона навколишнього середовища. 

З 2000 по 2022 року працювала на кафедрі автоматизації проектування енергетичних процесів і систем (АПЕПС) на посадах: старший викладач, доцент. 

У 2008 році отримала вчене звання доцента по  кафедрі автоматизації проектування енергетичних процесів і систем.  

Загальний стаж роботи складає 43 роки.

Навчальна робота

Доцент Караєва Н.В. останнім часом викладає дисципліни:

 • «Еколого-економічна оптимізація виробництва»,
 • «Еколого-економічний ризик-менеджмент»,
 • «Сталий інноваційний розвиток»,
 • «Соціально-економічний потенціал управління станом довкілля».

Керує дипломними роботами бакалаврів та магістрів. Має спільні зі студентами наукові праці, разом з ними приймає участь у міжнародних наукових конференціях.

Володіння іноземними мовами

рівень В2 («Англійська мова як іноземна»), свідоцтво № № 24640 від 23.05.2018, Комунальний позашкільний навчальний заклад «Перші Київські державні курси іноземних мов».

Підвищення кваліфікації

Наукова діяльність

Караєва Н. В. є фахівцем у сфері ризик-менеджменту, дослідження проблем сталого розвитку, моделювання та аналізу еколого-соціально-економічних процесів.

Караєва Н.В. була і є науковим керівником науково-дослідних робіт:

 • «Теоретико-методичні основи аналізу ризику в контексті розробки механізмів захисту критичної енергетичної інфраструктури в України» (номер державної реєстрації:  0117U006080, (термін виконання:  01.09.2017 – 01.09.2020),
 • «Управління ризиками сталого розвитку території з використанням методів штучного інтелекту» (номер державної реєстрації: 0120U105256, 04.12.2020 – 30.12.2024).

Караєва Наталія Веніамінівна вносить вагомий внесок у підготовку високваліфікованих спеціалістів: має захищеного здобувача і аспіранта.

ORCID ID : https://orcid.org/0000-0002-3731-3946

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200937665

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=)OR1tFrUAAAAJ 

Публікації

Має 197 публікацій, з них 161 наукових, 14 колективних монографій, 10 навчально-методичного характеру, 12 авторських свідоцтва на комп’ютерну програму, 1 статтю у виданнях, які входять до міжнародної науко-метричноїбази Scopus.

Основні публікації


 1. Караєва Н. В., Войтко С. В., Сорокіна Л. В. Ризик-менеджмент сталого розвитку енергетики: інформаційна підтримка прийняття рішень : навчальний посібник. К. : Альфа Реклама, 308 с.
 2. Karaieva N.V. Global energy conflicts and sustainable development risks caused by the climate change. International Scientific E-Journal “Economic Processes Management”fem.sumdu.edu.ua №3 – 2014.
 3. Караєва Н. В. Методологічні аспекти та програмні засоби оцінки ризику здоров’ю населення при несприятливому впливі факторів навколишнього середовища. Системи управління, навігації та зв’язку. 2018. № 1(47). С. 164-169.
 4. Караєва Н.В., Варава І.А. Концепція розроблення інформаційно-аналітичної системи моніторингу показників людського розвитку регіонів України. Проблеми системного підходу в економіці. 2020. № 1(75).С. 155-163. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-22
 5. Караєва Н.В., Варава І.А. Контрольні карти Шухарта в задачах діагностики сталого розвитку території. Проблеми системного підходу в економіці. 2021. № 2 (82).С. 30-37. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-2-4
 6. Войтко С. В., Гайдуцький І. П., Караєва Н. В. Динаміка розвитку відновлюваної енергетики на початку третього десятиліття ХХІ століття. Ефективна економіка. 2021. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8823 (дата звернення: 30.06.2021). DOI: 32702/2307-2105-2021.4.11
 7. Караєва Н.В., Варава І.А. Контрольні карти Шухарта в державному управлінні економічною безпекою. Інтелект ХХІ. 2021. №2.С. 38-43. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8801/2021-2.7
 8. Караєва Н.В., Варава І.А. Методологія аналізу динаміки сталого розвитку України на основі контрольних карт Шухарта. Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут». 2021. № 19. С. 9-13 DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.19.2021.241185
 9. Караєва Н. В. Проблеми управління сталим розвитком крізь призму теорій лінійної і нелінійної парадигм. Ефективна економіка. 2022. № 9. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/issue/view/30 DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2022.9.27

Монографії


 1. Караєва Н. В., Гусєва І. І., Бараннік В. О., Савицька А. О. Ризик-менеджмент суб’єктів енергетичного ринку як складова механізму забезпечення енергетичної безпеки : монографія / за заг. ред. Н.В. Караєвої. К.: Софія-А, 2012. 256 с.
 2. Sustainable Development and Energy Security of the World and Ukrainian regions: Conflicts, Policy, GreenTechnologies: monograph / Edited by N. K.: Tampodek XXI, 2012. 279 p.
 3. Караєва Н.В. Глобальні енергетичні проблеми сталого розвитку / Інформаційне забезпечення вирішення еколого-енергетичних проблем сталого розвитку суспільства : монографія ; за заг. ред. Лук’яненко С.О, Караєвої Н.В. К.: Тамподек ХХІ, 2012. Вип. 1. С.12-16.