Отрох Сергій Іванович

Головна » Педагогічний склад » Отрох Сергій Іванович

Посада: професор кафедри

Вчене звання: професор

Вчений ступінь: доктор технічних наук

E-mail: 2411197@ukr.net

Отрох Сергій Іванович у 1999 р закінчив Київський інститут зв’язку за спеціальністю «Телекомунікаційні мережі та системи» та здобув кваліфікацію магістра телекомунікацій.

Захистив кандидатську дисертацію з теми: «Поліпшення показників якості системи управління інтелектуальної мережі» у 2004 році та одержав ступінь кандидата технічних наук.

Вчене звання доцента за кафедрою телекомунікаційних систем отримав у 2011 році.

Захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.12.02 „Телекомунікаційні системи та мережі” на тему: «Методологія підвищення якості функціонування мережі майбутнього (FN) в умовах дії дестабілізуючих факторів» та одержав ступінь доктора технічних наук у 2018 році.

Вчене звання професора за кафедрою автоматизації проектування енергетичних процесів і систем КПІ ім. Ігоря Сікорського отримав у 2021 році.

Загальний стаж педагогічної  роботи складає 12 років.

Навчальна робота

Професор Отрох С.І. останнім часом викладає дисципліни:

  • «Комп’ютерні мережі»,
  • «Розробка застосунків Інтернету речей та сенсорних мереж».

Керує дипломними роботами бакалаврів та магістрів, займається підготовкою аспірантів. Має спільні зі студентами наукові праці, разом з ними приймає участь у міжнародних наукових конференціях.

Володіння іноземними мовами

рівень В2 («Англійська мова як іноземна»), свідоцтво № 4260 від 27.01.2020, Комунальний позашкільний навчальний заклад «Перші Київські державні курси іноземних мов»

Підвищення кваліфікації

Наукова діяльність

Отрох С.І. є фахівцем з телекомунікаційних та комп’ютерних мереж. Отрох С.І. виступав як науковий керівник науково-дослідної роботи  “Розробка рекомендацій щодо побудови ефективного цифрового каналу зв’язку з використанням n-вимірних багатопозиційних групових OFDM-сигналів  кубічно-амплітудно-фазової модуляції” (ДР № 0118U003890). Термін виконання 01.01.2018 – 30.11.2018.

Отрох С.І. є одним із авторів нормативного документу – галузеві будівельні норми ГБН В.2.2-34620942-002:2015 “Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування”.

Протягом 2018 – 2020 років Отрох С.І. член спеціалізованої вченої ради Д 26.861.01 зі спеціальності 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі у Державному університеті телекомунікацій.

Активно приймає участь у роботі спеціалізованої вченої ради Д 26.062.19 у Національному авіаційному університеті та у роботі спеціалізованої вченої ради Д 35.052.10 Національного університету «Львівська політехніка» в якості офіційного опонента при захисті кандидатських та докторських дисертацій.

ORCID ID : https://orcid.org/0000-0001-9008-0902   

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57090939000  

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Aye6WfAAAAAJ&hl=uk

 

Інша діяльність

Публікації

Має 87 публікацій, з них 74 наукових, 6 авторських свідоцтв, 1 нормативний документ та 5 навчально-методичного характеру, у тому числі 51 наукова праця, опублікована у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях (7 публікацій  у Scopusякі не є перекладами з інших мов).

Основні публікації

  1. Berkman, S. Otrokh, V. Kuzminykh, O. Method of formation shift indexes vector by minimization of polynomials. CEUR Workshop Proceedings, 2019, Vol-2577, р. 259–269  ISSN 1613-0073 http://ceur-ws.org/Vol-2577/paper21.pdf (SCOPUS)
  2. Otrokh, V.Kuzminykh, O. Hryshchenko, Method of forming the ring codes. CEUR Workshop Proceedings 2018,Vol-2318, р.188-198, ISSN 1613-0073 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57090939000 (SCOPUS)
  3. V.Kuzminykh, O.Koval, S.Otrokh. Refiningthetypicalscenariosbyadditionalfactors, Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. Вип. 20. с. 68-78 DOI: 10.32626/2308-5916
  4. Отрох С.І., Андрійчук О.В., Гусейнов Р.М., Олєнєва К.М. Система автентифікації на основі аналізу акустичних сигналів, Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія, 2021 Volume 1, Number 2, с.: 45-53, https://science.lpnu.ua/ictee/all-volumes-and-issues/volume-1-number-2-2021/authentication-system-based-acoustic-signal. DОІ:23939/ictee2021.02.045
  5. Мельник Ю.В., Отрох С.І,, Кузьміних В.О., Коваль О.В. Оцінка якості моделювання сценарію аналізу інформації на розгалуженій мережі, Сучасний захист інформації, 2019 №3, с. 70-76 DOI: 10.31673/2409-7292.2019.037000
  6. Отрох С. І., Кузьміних В. О., Осипенко М. В., Грищенко О. О. Метод оцінювання ідентичності тексту, Телекомунікаційні та інформаційні технології, 2019, №1  с. 47 – 52. DOI: 10.31673/2412-4338.2018.044752
  7. Отрох С. І., Завгородній В. В., Завгородня Г. А. Аналіз взаємозв’язку збитку з ризиком при виникненні техногенних аварій в концепції прийнятного ризику, Телекомунікаційні та інформаційні технології, 2018, №4 с.117-123. DOI: 10.31673/2412-4338-2018-0-2-117-123
  8. Отрох С. І., Кузьміних В. О., Швець Є. Ю. Аналіз інформації у задачах консолідації даних з відкритих джерел, Телекомунікаційні та інформаційні технології, 2018, №1. с. 47– 53. UDK 004.852 ISSN 2412-4338