Полягушко Любов Григорівна

Головна » Педагогічний склад » Полягушко Любов Григорівна

Посада: доцент кафедри

Вчений ступінь: кандидат технічних наук

E-mail: liubovpoliagushko@gmail.com

Полягушко Любов Григорівна закінчила у 2013 році Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» та Міжнародний університет фінансів за спеціальністю «Фінанси та кредит». 

З 2011 по 2022 рік працювала на кафедрі автоматизації проектування енергетичних процесів і систем (АПЕПС) на посадах: навчальний майстер, інженер, інженер 1 категорії, провідний інженер, асистент, старший викладач, доцент.

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Програмно-апаратне забезпечення моделювання впливу гіпоксії на організм людини та проведення гіпоксичних тренувань» за спеціальністю 05.13.12 – Системи автоматизації проектувальних робіт (122 – Комп’ютерні науки).

З липня 2022 року доцент кафедри цифрових технологій в енергетиці.

Загальний стаж роботи складає 12 років.

Навчальна робота

Доцент Полягушко Л.Г. останнім часом викладає дисципліни:

 • «Веб-технології та веб-дизайн»,
 • «Екологічний моніторинг»,
 • «Комп’ютерний моніторинг еко-енерго-економічних процесів».

Керує дипломними роботами бакалаврів та магістрів, займається підготовкою аспірантів. Має спільні зі студентами наукові праці, разом з ними приймає участь у міжнародних наукових конференціях.

Володіння іноземними мовами

рівень В2 («Англійська мова як іноземна»), свідоцтво № 26169 від 24 червня 2021 р., Комунальний позашкільний навчальний заклад «Перші Київські державні курси іноземних мов».

Підвищення кваліфікації

Наукова діяльність

Полягушко Л.Г. є фахівцем з систем автоматизованого проектування складних динамічних об’єктів та системи, комп’ютерного моніторингу процесів та систем.

За останні 5 років Полягушко Л.Г. приймала активну участь у науково-дослідних роботах:

 • «Розробка комплексу еколого-економічного моніторингу (області, району, міста)»,
  (номер державної реєстрації: 0117U006795).
 • «Розробка автоматизованого робочого місця спеціаліста по інтервальним нормобаричним гіпоксичним тренуванням», (номер державної реєстрації: 0117U006796).

Полягушко Любов Григорівна займається підготовкою аспірантів по спеціальності 122 – Комп’ютерні науки.

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-3287-8523

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58246840200

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=IcFLHwAAAAJ

Інша діяльність

Нагороди

Публікації

Має 77 публікацій, з них 69 наукових, в тому числі 2 монографії, 3 патенти на конструкції пристроїв, 11 авторських прав на комп’ютерні програми, 1 стаття у виданнях, що входять до міжнародної науко-метричної бази Scopus та 8 навчально-методичного характеру, а також отримано 1 методичні рекомендації МОЗ.

Основні публікації

 1. Slipchenko V. H., Poliahushko L. H., Shatylo V. V., Rudyk V. Machine learning for human biological age estimation based on clinical blood analysis. Applied Aspects of Information Technology. Odessa: Nauka i Tekhnika, 2023. Vol. 6, No. 4. PP. 431–442. DOI: https://doi.org/10.15276/aait.06.2023.29
 2. Pisaruk А.V., Shatilo V.B., Antoniuk-Shcheglova I.A., Naskalova S.S., Bondarenko O.V., Chyzhova V.P., Shatilo V.V., Polyagushko L.G. Human biological age: Regression and neural network models. Fiziologichnyi Zhurnal, 2023. 69(2), Р. 3-10. DOI: 10.15407/fz69.02.003 (SCOPUS).
 3. Сліпченко В.Г., Полягушко Л.Г., Трофимчук А.А. Програмне забезпечення та моделі для проведення радіаційного моніторингу. Телекомунікаційні та інформаційні технології, 2023, № C. 46-58. DOI: 10.31673/2412-4338.2023.044658.
 4. Сліпченко В.Г., Полягушко Л.Г., Трачук Ю.І. Математичний опис процесів кардіореспіраторної системи людини у контексті гіпоксії. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». № 7 (29). С. 97-101. (Index Copernicus)
 5. Slipchenko V., Poliagushko L., Kotunov V. Development of hardware and software of the complex for hypoxytherapy. Technology audit and production reserves. № 2/2(40). P. 22-28.; DOI – https://dx.doi.org/10.15587/2312-8372.2018.128802 (Index Copernicus)
 6. Сліпченко В.Г., Полягушко Л.Г., Котунов В.О. Реєстрація параметрів автоматизованого програмно-апаратного комплексу медичного призначення. Реєстрація, зберігання і обробка даних. Том 20, №2. С.42-51.
 7. Сліпченко В.Г., Полягушко Л.Г. Система автоматизованого проектування приборів спеціального медичного призначення. Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць / МДПУ ім. Б Хмельницького; гол. ред. кол. А.В. Найдиш. Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б Хмельницького, 2018. Вип. 12. С. 138-143.
 8. Полягушко Л.Г. Автоматизований аналіз стану пацієнта та оцінка сеансів медичних процедур (гіпокситерапії). Реєстрація, зберігання і обробка даних. Том 21, №2. С. 12-20.
 9. Сліпченко В.Г., Полягушко Л.Г., Круш О.Є. Система комплексного еко-енерго-економічного моніторингу для оптимізації управлінських рішень (області, району та міста). ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля. 4(268), 2021. С. 13-20. DOI: https://doi.org/10.33216/1998-7927-2021-268-4-13-20 .
 10. Slipchenko V., Poliahushko L., Krush O. Developing an automated system for collecting various information in the system of complex eco-energy-economic monitoring. Technology Audit and Production Reserves. 2022. № 3/2 (65), 11–18. DOI – https://doi.org/10.15587/2706-5448.2022.259069 (Index Copernicus).
 11. Poliagushko L. Knowledge base of the expert system in the field of hypoxiс therapy. Proceedings of the 7th European Conference on Innovations in Technical and Natural Sciences. Premier Publishing s.r.o., Accent Graphics Communications LLC, Vienna. 2019. 14-19.
 12. Poliagushko L.H. Service for research of a condition of the patient in hypoxic therapy. International sciences Internet Conference «Information Society: Technological, Economic and Technical Aspects of Formation (Issue 40)» (Ternopil, July 9, 2019). Ternopil, 2019. 50-52.
 13. Сліпченко В.Г., Полягушко Л.Г. Трофимчук А.А. Веб-система для визначення радіаційної ситуації та її вплив на стан довкілля і здоров’я населення. Conference Proceedings of the 1st International Conference on Controversial Issues in Science and Education. London, UK, 16 April 2021. С. 14-21.
 14. Slipchenko V., Poliahushko L., & Krush O. Parallel programming in the system of complex eco-energy-economic monitoring. Theoretical and empirical scientific research: concept and trends. UK. 2021. PP. 44-47 https://doi.org/10.36074/logos-10.12.2021.v2.13
 15. Сліпченко В.Г., Полягушко Л.Г., Круш О.Є. Система комплексного еко-енерго-економічного моніторингу як складова системи забезпечення сталого розвитку держави. Сталий розвиток — ХХІ століття. Дискусії 2021: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції / Національний університет “Києво-Могилянська академія” / за ред. проф. Хлобистова Є.В. — Київ, 2021. С. 246-250.
 16. Slipchenko V., Poliahushko L., Shatylo V. Review of human biological age estimation Methods // Modern ways of solving the latest problems in science. Proceedings of the ХХXVII International Scientific and Practical Conference. Varna, Bulgaria. 2022. 420-422. URL: https://isg-konf.com/modern-ways-of-solving-the-latest-problems-in-science/ DOI: 10.46299/ISG.2022.1.37

Патенти

 1. Автоматизований програмно-апаратний комплекс «Гіпотрон-М» : пат. 113908 України : МПК А61М 16/00. №u201606545 ; заявл. 15.06.2016 ; опубл. 27.02.2017, бюл. № 4.
 2. Автоматизований програмно-апаратний комплекс для проведення гіпоксичних тренувань : пат. 123682 України : МПК А61М 16/00. №u201707302 ; заявл. 11.07.2017 ; опубл. 12.03.2018, бюл. № 5/2018.
 3. Пристрій для визначення стійкості організму людини до гіпоксії : пат. 115261 України : МПК А61М 16/00, А61В 5/08. №u201610608 ; заявл. 21.10.2016 ; опубл. 10.04.2017, бюл. № 7.

Авторські свідоцтва

 1. Авторське свідоцтво №75870 Україна. Комп’ютерна програма «Автоматизоване робоче місце спеціаліста по гіпоксичним тренуванням» / Полягушко Л.Г., Сліпченко В.Г. (Україна). – №75870; заявл. 12.01.18; опубл. 27.04.18, бюл. 48.
 2. Авторське свідоцтво №75869 Україна. Комп’ютерна програма «Моніторинг кардіореспіраторної системи під час гіпоксії («Cardiorespiratory»)» / Полягушко Л.Г., Сліпченко В.Г., Ткачук Ю.І. (Україна). – №75869; заявл. 12.01.18; опубл. 27.04.18, бюл. 48.
 3. Авторське свідоцтво №75868 Україна. Комп’ютерна програма «Система супроводу інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань» / Полягушко Л.Г., Сліпченко В.Г., Котунов В.О. (Україна). – №75868; заявл. 12.01.18; опубл. 27.04.18, бюл. 48.
 4. Авторське свідоцтво №80510 Україна. Комп’ютерна програма «Система оцінювання ефективності кисневої терапії при лікуванні діабетичних ран» / Малюх О.А., Полягушко Л.Г., Сліпченко В.Г. (Україна). – № 80510; заявл. 25.07.2018; опубл. 26.10.2018, бюл. 50.
 5. Авторське свідоцтво №80515 Україна. Комп’ютерна програма «Модуль обліку заходів у комплексі еколого-економічного моніторингу» / Сліпченко В.Г., Полягушко Л.Г., Круш О.Є., Забайкін Н.В. (Україна). – № 80515; заявл. 07.2018; опубл. 26.10.2018, бюл. 50.
 6. Авторське свідоцтво №80514 Україна. Комп’ютерна програма «Модуль юриста в комплексі еколого-економічного моніторингу» / Сліпченко В.Г., Полягушко Л.Г., Круш О.Є., Полюхович В.О. (Україна). – № 80514; заявл. 25.07.2018; опубл. 26.10.2018, бюл. 50.
 7. Авторське свідоцтво №80513 Україна. Комп’ютерна програма «Модуль економіста в комплексі еколого-економічного моніторингу» / Сліпченко В.Г., Полягушко Л.Г., Круш О.Є., Криштапович І.О. (Україна). – № 80513; заявл. 25.07.2018; опубл. 26.10.2018, бюл. 50.
 8. Авторське свідоцтво №80511 Україна. Комп’ютерна програма «Модуль лікаря в комплексі еколого-економічного моніторингу» / Сліпченко В.Г., Полягушко Л.Г., Круш О.Є., Шмаков Є.О. (Україна). – № 80511; заявл. 25.07.2018; опубл. 26.10.2018, бюл. 50.
 9. Авторське свідоцтво №84332 Україна. Комп’ютерна програма «Експертна система для оцінки реакції організму на гіпоксичний вплив» / Пекарчук М.С., Полягушко Л.Г., Сліпченко В.Г. (Україна). – № 84332; заявл. 14.01.2019; опубл. 26.04.2019, бюл. 52.
 10. Авторське свідоцтво №84333 Україна. Комп’ютерна програма «Моделювання легеневого газообміну хворих на ХОЗЛ в умовах гіпоксії» / Романюк К.Р., Полягушко Л.Г., Сліпченко В.Г. (Україна). – № 84333; заявл. 14.01.2019; опубл. 26.04.2019, бюл. 52.
 11. Авторське свідоцтво №116494 Україна. Комп’ютерна програма «Автоматизована система збору даних для проведення моніторингу довкілля» / Сліпченко В.Г., Полягушко Л.Г., Круш О.Є., Красюк М.О. – № 116494; заявл. 07.11.2022; опубл. 22.02.2023, бюл. 74.

Монографія

Гіпоксія як метод підвищення адаптаційної здатності організму : монографія / за заг. ред. О.В. Коркушка, В.Г. Сліпченка. К.: НТУУ «КПІ», 2015. 484 с.

Підручник

Екологічний моніторинг: підручник / В.Г. Сліпченко, О.В. Коваль, Л.Г. Полягушко та ін. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. 304 с.

Участь у виставках

Розробка «Автоматизований програмно-апаратний комплекс для проведення гіпоксичних тренувань» та різні її модифікації були представлені:

 • на міжнародних українських виставках в Києві:
  • Промислова виставка «Зроблено в Києві» (2017)
  • Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації» (2012, 2014-2016, 2018)
 • за кордоном в КНР, Вейхай:
  • Ukrainian Experts to Huancui (2017).