Сегеда Ірина Василівна

Головна » Педагогічний склад » Сегеда Ірина Василівна

Посада: доцент кафедри

Вчене звання: доцент

Вчений ступінь: кандидат економічних наук

E-mail: Irynaseg@gmail.com

Сегеда Ірина Василівна закінчила Київський політехнічний інститут в 1986 році за спеціальністю «Гіроскопічні прилади і пристрої». З 1987 працювала інженером-програмістом науково-дослідної лабораторії АПРОДОС. Приймала участь у проекті космічного корабля «Буран».

З 2000 року працювала на кафедрі автоматизації проектування енергетичних процесів і систем (АПЕПС) на посадах: завідувач лабораторії, асистент, старший викладач, доцент.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Організаційно економічний механізм екологізації електроенергетики» за спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища».

У 2016 році отримала вчене звання доцента по кафедрі автоматизації проектування енергетичних процесів і систем. 

Загальний стаж роботи складає 43 роки.

Навчальна робота

Доцент Сегеда І.В. останнім часом викладає дисципліни:

 • «Системи баз даних»,
 • «Проектування та використання баз даних».

Керує дипломними роботами бакалаврів та магістрів. Має спільні зі студентами наукові праці, разом з ними приймає участь у міжнародних наукових конференціях.

Під керівництвом Сегеди І.В., студенти кафедри неодноразово ставали призерами Всеукраїнського конкурсу „Молодь – енергетиці України: Відкритий конкурс молодих вчених та енергетиків (Марков О.О.- 2015 р., Локотарьов Е.О., Шаповал В.О.– 2020р.).

Володіння іноземними мовами

рівень В1 («Німецька мова як іноземна»), сертифікат КР№ 1114 від 22.01.2016, Міністерство  освіти і науки України, Національна академія наук України, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Інститут прикладного системного аналізу, Інститут післядипломної освіти.

Підвищення кваліфікації

Наукова діяльність

Сегеда І.В. приймає участь у міжнародному науковому проекті – Розробка наукових основ та технічних рішень для створення нових високоефективних систем охолодження обчислювальних комплексів. Згідно договору № 2 від 15 березня 2019 року між Інститутом енергетики Академії наук провінції Шаньдун (КНР) та Науково-навчальним центром «Екотехнології та технології енергозбереження» (КПІ ім. Ігоря Сікорського).

Є учасником круглого столу Зелена економіка в угоді про асоціацію України з ЄС, за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

ORCID ID : https://orcid.org/0000-0003-1958-4985

Scopus Author ID:  https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?st1=Segeda&st2=Irina

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=cTob-AwAAAAJ&hl=uk

Research Gate URL: https://sciprofiles.com/profile/2164342

 

Інша діяльність

Нагороди

Публікації

Має 103 публікації, з них 97 наукових, 2 монографії, 5 навчально-методичного характеру, 2 статті у виданнях, які входять до міжнародної науко – метричної бази Scopus.

Основні публікації

 1. Petrichenko L., Sauhats A., Diahovchenko I., Segeda I. Economic Viability of Energy Communities versus Distributed Prosumers. Sustainability (Switzerland), 2022, 14(8), 4634 https://doi.org/10.3390/su14084634 MDPI https://www.mdpi.com/2071-1050/14/8/4634 (SCOPUS)
 2. Развитие возобновляемых источников энергии в международной экономике / Евгений Хлобыстов, Ирина Сегеда, Татьяна Тетеринец, Дмитрий Чиж //MIND JOURNAL 4/2017 Высшая Школа Экономико-Гуманитарная (WSEH) С. 1-13; https://mindjournal.wseh.pl/sites/default/files/article/03-18/razvitie_vozobnovlyaemyh_istochnikov_energii_v_mezhdunarodnoy_ekonomike.pdf ; ISSN: 2451-4454
 3. Сегеда И.В. Методы стимулирования развития и реализации потенциала нетрадиционной возобновляемой энергетики Украины / И.В.Сегеда MIND JOURNAL 1/2017 Высшая Школа Экономико-Гуманитарная (WSEH)С. 1-12 https://mindjournal.wseh.pl/sites/default/files/article/09-16
 4. Segeda Irina . RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDENTS‘ ACTIVITIES / Segeda Irina, Kovalchuk Artem // Gülüstan Black Sea Scientific Journal of Academic Research  TALLINN, EESTI 2019 Р. 74-81 ( ISSN: 1987-6521 (Print), E-ISSN: 2346-7541 (Online), DOI prefix:10.23747, Index Copernicus Value)
 5. Сегеда І.В. Автоматизована система розрахунку коригуючих мас та прогнозування залишкової вібрації при динамічному балансуванні турбоагрегатів/ Сегеда І.В., Трикуш Н.П. // журнал Реєстрація, зберігання і обробка даних.  Київ: — 2018. —Том 20, № 1. C. 60-70 – Режим доступу: http:// journals. Com/search/form (ISSN 1560-9189) http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/168674
 6. Сегеда І.В., Локотарев Є.О., Шаповал В.О. Реалізація використання блокчейн-технологій у енергетичному секторі./ Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського Серія:Економіка і управління Том 30 (69). № 4, 2019, С. 160-165 ( ISSN 2523-4803) http:// DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/69-4-51
 7. Сегеда І.В. Прогнозування енергозабезпечення регіонів України на основі відновлюваних джерел енергії. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку» Електронна сторінка видання – www.market-infr.od.ua, випуск 41.2020, с. 326-331 (ISSN (Online): 2519-2868)
 8. Сегеда І.В. Перспективи розвитку баз даних в умовах цифрової економіки. Науковий Економічний Журнал «ІНТЕЛЕКТ ХХІ» № 6 ‘2021С. 55-59 DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8801/2021-6.10
 9. G. Varlamov, I. Segeda, Y. Lokotarov, Jiang Jianguo, I. Mitchenko. Automated system for providing powerful computing systems with a complex of equipment. Науковий журнал, Енергетика: економіка, технології, екологія. 2022. № 2(68). P.128-13. DOI 10.20535/1813-5420.2.2022.261412

Монографія

Екологізація енергетики у забезпеченні сталого розвитку держави/ [Хлобистов Є.В., Гусева І.І., Сегеда І.В.]; монографія за науковою редакцією д.е.н., проф. Хлобистова Є.В. НТУУ «КПІ»,ІНГІП НАНУ, The  University ofEconomics and Humanities. Київ – Бєльско-Бяла: видавець Чабаненко Ю.А., 2015. 276 с.