Тарнавський Юрій Адамович

Головна » Педагогічний склад » Тарнавський Юрій Адамович

Посада: доцент кафедри

Вчене звання: доцент

Вчений ступінь: кандидат фізико-математичних наук

E-mail:

У 1985 р. закінчив Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка за спеціальністю фізика, фізика металів та отримав кваліфікацію фізик, викладач.

Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.04.07 — фізика твердого тіла на тему «Фазові переходи та динаміка фононів в кристалі трийодату амонію».

Навчальна робота

Доцент Тарнавський Ю.А. останнім часом викладає дисципліни:

 • «Безпека інформаційних систем»,
 • «Декларативне програмування графічних інтерфейсів»,
 • «Програмування на мові Java».

Керує дипломними роботами бакалаврів та магістрів. Має спільні зі студентами наукові праці, разом з ними приймає участь у міжнародних наукових конференціях.

Підвищення кваліфікації

Наукова діяльність

Аушева Н. М. є фахівцем з візуалізації графічної інформації, математичного та комп’ютерного моделювання процесів та систем.

Аушева Н.М. була і є науковим керівником науково-дослідних робіт:

 • «Автоматизація моніторингу гідрохімічного стану підземних вод АЕС» (номер державної реєстрації:  0115U000329, строки виконання: 01.01.2015 – 31.12.2016),
 • «Інтелектуальна обробка графічної інформації» (номер державної реєстрації: 0117U006081, 01.08.17 – 01.09.20),
 • «Обробка графічної інформації в задачах діагностування та моніторингу» (номер державної реєстрації 0121U110721, 01.05.2021 – 01.05.2026).

Член двох спеціалізованих вчених рад:

 • К 26.002.17 зі спеціальності 05.13.12  «Системи автоматизації проектувальних робіт» (122 «Комп’ютерні науки»)  у КПІ імені Ігоря Сікорського
 • Д 26.004.06 зі спеціальності 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка» (122 «Комп’ютерні науки») у Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Активно бере участь у роботі спеціалізованої вченої ради Д 26.056.06 у Київському національному університеті будівництва і архітектури як офіційний опонент при захисті дисертацій.

З 2011 року є членом галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки «Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка», який проводиться в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»).

Член редакційної колегії журналу «Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація» («Computer Modeling: Analysis, Control, Optimization»).

Аушева Наталія Миколаївна вносить вагомий внесок у підготовку високваліфікованих спеціалістів: має захищеного здобувача, керує підготовкою  аспірантів.

ORCID ID : https://orcid.org/0000-0003-0816-2971

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210707106

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=KSRtRI4AAAAJ&hl=uk

Інша діяльність

Основні публікації

 1. Тарнавський Ю. А. Генерація стійких еліптичних кривих/ Ю.А. Тарнавський // Сучасний рух науки: тези доп. VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4-5 квітня 2019 р. – Дніпро, 2019. –  С. 1164-1167.
 2. Тарнавський Ю.А. Аналіз пріоритетностей вступників теплоенергетичного факультету кпі ім. ігоря сікорського з  комп’ютерних спеціальностей [Електронний ресурс] / Тарнавський Ю.А.// Збірник матеріалів IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вступна кампанія до закладів вищої освіти україни: проблеми та перспективи», м.Київ, 13 травня 2019 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2019, – С.55-57 – Доступ: https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/05/Zbirnyk_2.pdf.
 3. Швайка Д.А., Тарнавський Ю.А. Веб-середовище для моделювання процесiв мiжагентної  взаємодiї в мережах smart grid // ХVIІ Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23-26 квітня 2019 р.) Тези доповідей, Т.2 – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018, с.94.
 4. Тарнавський Ю.А. Забезпечення стійкості криптографічних алгоритмів на основі еліптичних кривих /Ю.А. Тарнавський, О.В. Канівець // Моделювання та інформаційні технології, №84,2019, с.17-20. (фахове видання).
 5. Тарнавський Ю.А. Система комплексної обробки скан-копій документів [Текст] / Ю.А. Тарнавський, А.Ю. Бувалець// Сталий розвиток — ХХІ століття. Дискусії 2020: колективна монографія за наук. ред. Хлобистова Є.В – К. : Національний університет “Києво-Могилянська академія”. — С.325-329.
 6. Тарнавський Ю.А. Java-програмування: комп’ютерний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», освітньо-професійної програми «Комп’ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Ю. А. Тарнавський. – Електронні текстові дані (1 файл: 686 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 95 с. . – Доступ: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/41885
 7. Бевза Д.В., Тарнавський Ю.А. Система енергоменеджменту для ОСББ // ХХІ Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 20-23 квітня 2021 р.) Тези доповідей, Т.2 – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021, с.215.
 8. Tashu A.A., Tarnavskyi Y.A. Modern cloud storage technologies // Матеріали XXI Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів “Стан, досягнення та перспективи інформаційних систем і технологій”. Одеса, 22-23 квітня 2021 р. – Одеса, Видавництво ОНАХТ, 2021 р. –  с.203-205
 9. Архітектура системного програмного забезпечення [Електронний ресурс] : підручник для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» / Л. О. Левченко, Н. Г. Кучук, Ю.А. Тарнавський, В. П. Колумбет; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 6,6 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 499 с. – Доступ: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49759
 10. Аушева Н.М., Онисько А.І., Тарнавський Ю.А., Шаповалова С.І., Тихоход В.О. Створення освітньої програми «Цифрові технології в енергетиці» у КПІ ім. Ігоря Сікорського. Сучасні проблеми геометричного моделювання: Тези доповідей 24 міжн. наук. – практ. конф.  Мелітополь. 08-09 вересня 2022 р. С. 3
 11. Савко М.С., Тарнавський Ю.А. Сервісно-орієнтовані системи аналізу стану якості повітря// ХХ Міжнародна науково-практична молодих вчених і студентів (присвячена 125-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського та 90-річчю НН ІАТЕ (ТЕФ)) «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 25-28 квітня 2023 р.) Тези доповідей, Т.2 – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023, с.216-217.
 12. Дяк А.М.,Тарнавський Ю.А. Інструментальні засоби розробки системи авторизації на основі стандарту oauth 2.0 // ХХ Міжнародна науково-практична молодих вчених і студентів (присвячена 125-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського та 90-річчю НН ІАТЕ (ТЕФ)) «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 25-28 квітня 2023 р.) Тези доповідей, Т.2 – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023, с.236-237.

Підручники

 1. Технології захисту інформації [Електронний ресурс] : підручник для студ. спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», спеціалізацій «Інформаційні технології моніторингу довкілля», «Геометричне моделювання в інформаційних системах» / Ю. А. Тарнавський; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,04 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 162 с. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/23896
 2. Організація комп’ютерних мереж [Електронний ресурс] : підручник: для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Ю. А. Тарнавський,  І. М. Кузьменко. – Електронні текстові дані (1 файл: 45,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 259 с. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/25156
 3. Архітектура системного програмного забезпечення [Електронний ресурс] : підручник для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» / Л. О. Левченко, Н. Г. Кучук, Ю.А. Тарнавський, В. П. Колумбет; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні тек-стові дані (1 файл: 6,6 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 499 с. – Доступ: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49759