Вступ до магістратури

Головна » Вступ » Вступ до магістратури

Якщо ти вступаєш до магістратури за державним замовленням, тобі потрібно обовʼязково скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ), який цьогоріч складається з двох частин – іноземної мови за вибором вступника (англійська, німецька, французька або іспанська) та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) для перевірки необхідного рівня знань з критичного, аналітичного та логічного мислення. Для складання ЄВІ потрібно зареєструватись з 07 травня до 29 травня (до 18.00) та з 24 червня серпня до 15 липня скласти його.

Для вступу на спеціальності 122 Комп’ютерні науки потрібно також скласти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ), яке включає необхідний предметний тест відповідно до додатку 8 до Порядку прийому. Для складання ЄФВВ потрібно також зареєструватись з 07 травня до 29 травня (до 18.00) та з 24 червня до 15 липня скласти його.

Ти вирішив змінити фах після одержання диплома бакалавра? Додаткове вступне випробування складати не потрібно. Але скласти ЄВІ й ЄФВВ (за потреби) або фахове випробування потрібно обов’язково.

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв із зазначенням пріоритетності заяв, кількість заяв за кошти фізичних та / або юридичних осіб – максимум 10. Для того, щоб подати документи, потрібно з 01 липня зареєструвати електронний кабінет, а потім зареєструватись в електронному кабінеті для складання фахового вступного випробування, яке буде проводитись в університеті для спеціальностей, на яких не передбачено ЄФВВ. Фахові вступні випробування до КПІ ім. Ігоря Сікорського будуть проводитись з 17 липня до 28 липня включно.

Подати заяви можна буде з 01 серпня до 22 серпня включно.

Розклад роботи атестаційної комісії та графік проведення вступних випробувань можна знайти на сайті обраного тобою факультету чи інституту.

Реєстрація на ЄВІ / ЄФВВ у 2024 році деталі інформації за посиланням.

Програми комплексних фахових випробувань на здобуття освітнього ступеня магістра за освітніми програмами підготовки магістра 2024 рік

Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики (НН ІАТЕ) здійснює набір в магістратуру за наступними спеціальностями і освітніми програмами:

Перелік освітніх програм, за якими планується прийом здобувачів вищої освіти рівня магістр у 2023 році:

Код і назва спеціальностіНазва освітньої програми (українською/англійською)Рівень вищої освітиТип ОПСтруктурний підрозділ, що відповідає за підготовку здобувачів (станом на 01.07.2023 року)Форма здобуття освіти
122 Комп’ютерні наукиЦифрові технології в енергетиці / Digital Technologies in Energy IndustryмагістрОППКафедра цифрових технологій в енергетиці (АПЕПС) НН ІАТЕ

Очна (денна)

Заочна

Комп’ютерні науки / Computer ScienceмагістрОНПКафедра цифрових технологій в енергетиці (АПЕПС) НН ІАТЕОчна (денна)

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського

Основні положення, етапи вступної кампанії, перелік документів, всі правові елементи, які пов’язані із твоїми можливостями для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2024 році.

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського будуть оприлюднені після затвердження Міністерством Юстиції порядку прийому для здобуття вищої освіти в 2024 році

 Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2024 році

Додатки до правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2024 році:

 Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра в 2024 році

 Положення про порядок подання і розгляду апеляцій вступників до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Вартість навчання КПІ ім. Ігоря Сікорського

 Програма співбесіди з іноземних мов для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти

Розклад вступних комплексних фахових випробувань (КФВ)

Розклад комплексних фахових випробувань можете завантажити за посиланням.
КФВ будуть проходити в дистанційному режимі. Посилання на відеоконферецію, в якій проводитеметься випробування, буде завантажено в електронний кабінет вступника після опрацювання заяви для участі в конкурсі за відповідною конкурсною пропозицією.
Дата і час здачі КФВ вступнику назначається атестаційною комісією.

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.
Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою.
Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи.
Освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.
Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.
Магістр має:

 • уміти перевести одержані знання в інноваційні технології, демонструючи творчість та гнучкість у застосуванні знань, досвіду і методів;
 • володіти методологічними знаннями, уміти аналізувати, оцінювати і порівнювати альтернативи, що стосуються проблеми (задачі), уміти генерувати та оптимізувати нові рішення;
 • володіти компетенціями проведення наукових досліджень на сучасному рівні, виконання натурних та імітаційних експериментів, давати обґрунтовану інтерпретацію отриманим результатам;
 • уміти узагальнювати і готувати до публікації результати наукових досліджень;
 • мати високий рівень усної та писемної компетенції рідною, і принаймні, однією іноземною мовою;
 • уміти представляти результати своєї роботи у вигляді звітів, статей, рефератів, використовуючи сучасні засоби презентації.

Списки зарахованих в магістратуру на навчання за кошти державного бюджету з 3 жовтня 2022 рік

Списки рекомендованих до зарахування в магістратуру 2022

Офіційні документи

Детальніше з умовами вступу можна ознайомитися в розділі офіційні документи сайту Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Програми фахових вступних випробувань:

Програма комплексного фахового випробовування для вступу в магістратуру за ОПП “Цифрові технології в енергетиці” (2024 рік)

Програма комплексного фахового випробовування для вступу в магістратуру за ОНП “Комп’ютерні науки” (2024 рік)

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Мотиваційний лист, який подається вступником для участі у конкурсі для здобуття ступеня вищої освіти в 2022 році в КПІ ім. Ігоря Сікорського, повинен містити такі обов’язкові складники:

 • обґрунтування вибору вступником КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти;
 • бачення вступником власного майбутнього та внеску у розвиток суспільства після завершення навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • виклад попередніх здобутків вступника (участь та перемоги у конкурсах, олімпіадах, інших освітніх та професійних заходах; наявність досягнень у навчанні у системі доуніверситетської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського (для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра); наявність публікацій (за наявності) з повним бібліографічним описом та посиланнями, наявність патентів та авторських свідоцтв (за наявності), волонтерська діяльність або інші здобутки, про які вступник виявив бажання повідомити та які вплинули на його вибір КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти, допоможуть у навчанні або потребують розвитку в закладі вищої освіти);
 • ім’я та прізвище вступника.

Загальний обсяг мотиваційного листа для вступників для здобуття вищої освіти не має перевищувати 4 тисячі знаків (без врахування пробілів).

ЄВІ при вступі в магістратуру в 2022 році скасовано.
Ти вирішив змінити фах після одержання диплому бакалавра? Додаткове вступне випробування цього року складати не потрібно. Але скласти вступне фахове випробування потрібно обов’язково.
Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв (без зазначення пріоритетності), кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб — максимум 20. Для того, щоб подати документи, потрібно з 01 серпня зареєструвати електронний кабінет. Подати заяви можна буде з 16 серпня до 15 вересня включно.
Вступні випробування за обраним фахом можна буде скласти з 5 вересня по 18 вересня включно відповідно до розкладу робіт атестаційних комісій.

Розрахунок конкурсного балу (КБ)

При вступі для здобуття ступеня магістра КБ розраховується за формулою:

КБ = П1,

де П1 – оцінка фахового вступного випробування (від 100 до 200).

Навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

З вартістю навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб можна ознайомитися за посиланням.

Орієнтовні ключові дати

Шановні вступники! У зв’язку з воєнним станом, пандемією COVID-19 та карантинними заходами у строках можливі зміни. Стежте уважно за оновленнями!

 

З розкладом роботи відбіркової комісії НН ІАТЕ можна ознайомитися за посиланням.

Перелік необхідних документів

Контакти
Контакти прийомної комісії : 066-869-33-53
Електронна пошта з питань вступу НН ІАТЕ: tef-5@ukr.net
Сайт приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорськго: https://pk.kpi.ua/entry-5-course/

Вступ до магістратури на навчання за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки

Форма навчання: денна, заочна

Освітньо-професійна програма: Цифрові технології в енергетиці

Освітньо-наукова програма: Комп’ютерні науки

28 квітня 2023 оприлюднено «Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2023 році»:
• основні положення;
• етапи вступної кампанії;
• перелік документів;
• всі правові елементи, які пов’язані із вашими можливостями для вступу до КПІ ім. Ігоря Сікорського

Основні новації для майбутніх магістрів:
— єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) скасований цього року;
— для вступу на спеціальність 122 Комп’ютерні науки – результати фахового вступного випробування (бюджет) та розгляду мотиваційного листа (контракт).
— строки подання заяв та документів: магістри розпочнуть подавати заяви 31 липня після проходження єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування (за необхідності) або фахового іспиту, отримають рекомендацію на бюджет 26 серпня, 31 серпня буде видано наказ про зарахування на бюджет, а 07 вересня – про зарахування на контракт.

Докладніше, ці та інші новини щодо вступу читайте на сайті приймальної комісії КПІ

Програма комплексного фахового випробовування для вступу в магістратуру за ОПП “Цифрові технології в енергетиці” (2023 рік)

Архів програм за 2022 рік

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістрів спеціальності 122 Комп’ютерні науки (2022)

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-наукову програму підготовки магістрів спеціальності 122 Комп’ютерні науки (2022)

Основні зміни в положення про вступ року:

1. ЄВІ – скасовано.
2. Вступ на освітній рівень магістра на бюджет можливий за результатами Вступного фахового випробування (ВФВ).
3. Вступ на освітній рівень магістра на контракт та бюджет можливий за наявності лише мотиваційного листа.

4. Форма проведення ВФВ (тест, іспит тощо) визначається атестаційною комісією.

 

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

 • для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою для іноземців відповідно до Умов прийому;
 • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому;
 • за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;
 • у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ, інформація про який відсутня в ЄДЕБО;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної комісії.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб обмежено 20 заявами.

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2022 році

Контакти відбіркової комісії факультету: (093) 194-47-16 (066) 064-30-92, (097) 653-21-2

email: tef-5@ukr.net

Розклад роботи відбіркової комісії