Левченко Лариса Олексіївна

Головна » Педагогічний склад » Левченко Лариса Олексіївна

Посада: професор кафедри

Вчене звання: професор

Вчений ступінь: доктор технічних наук

E-mail: larlevch@gmail.com

Левченко Лариса Олексіївна закінчила у 1979 році Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Автоматизовані системи керування», кваліфікація «інженер-системотехнік». З 1979 р. по 1991 р. працювала в загально університетській лабораторії обчислювальної техніки, галузевій лабораторії АПРОДОС на посадах математика-програміста, провідного інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника. З 1991 по1994 рр. навчалась в аспірантурі денної форми навчання Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки АН УССР.

У 1996 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Українського інституту науково-технічної та економічної інформації захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук на тему «Інформаційно – методичне забезпечення управління науково-технічними програмами та проектами» за спеціальністю 08.03.03 – інформаційні системи в економіці.

З вересня 2002 року по січень 2004 року працювала заступником декана з методичної роботи, навчально-виховної роботи факультету математики та інформаційних технологій Українсько-Угорського інституту прикладної математики та інформаційних технологій імені Арпада Гьонца Міжрегіональної Академії управління персоналом. З лютого 2004 року по серпень 2008 року працювала доцентом кафедри інформатики та інформаційних технологій цього ж інституту.

У квітні 2008 року отримала вчене звання доцента за кафедрою інформатики та інформаційних технологій. З вересня 2008 року по листопад 2021 року працювала доцентом кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем теплоенергетичного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського. З грудня 2021 року – професор кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем.

У 2020 році року на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного авіаційного університету захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук тему «Моделювання та прогнозування поширення авіаційного шуму, електромагнітних полів навколо аеропорту, обгрунтування засобів їх нормалізації» за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

З липня 2022 р. професор кафедри цифрових технологій в енергетиці. Загальний стаж роботи становить 43 роки, з них науково- педагогічної роботи 20 років.

Навчальна робота

Професор Левченко Л.О. останнім часом викладає дисципліни:

 • «Операційні системи»,
 • «Архітектура системного програмного забезпечення»,
 • «Операційні системи UNIX»,
 • «Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень».

Керує дипломними роботами бакалаврів та магістрів. Має спільні зі студентами наукові статті та авторські свідоцтва на твір, разом з ними приймає участь у міжнародних наукових конференціях.

Володіння іноземними мовами

Рівень В2 («Англійська мова як іноземна»), свідоцтво № 24479 від 03.05.2018, Комунальний позашкільний навчальний заклад «Перші Київські державні курси іноземних мов».

Підвищення кваліфікації

Наукова діяльність

Основні напрями наукових досліджень: моделювання процесів фізичних факторів техногенного походження у довкіллі, автоматизація проектування розміщення джерел електромагнітних полів та оптимізація ефективності засобів захисту від техногенних впливів.

Проявила себе як обізнаний спеціаліст у галузі: моделювання поширення авіаційного шуму та електромагнітних полів, розроблення програмного забезпечення для проектування аеродромів цивільної авіації щодо захисту населення від впливу авіаційного шуму, розроблення програмного забезпечення для проектування повітряних та кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій з мінімальними поширеннями електричних і магнітних полів, проектування акустичних та електромагнітних екранів.

Брала участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт:

 • держбюджетна робота «Розроблення засобів еколого-економічної оптимізації багатокритеріальної оцінки збалансованого розвитку авіаційної діяльності в Україні» (№ ДР 0115U002463, 2015-2017 рр.);
 • держбюджетна робота «Перспективні матеріали з керованими віброакустичними та електромагнітними характеристиками для зниження рівнів техногенних фізичних полів» (№ ДР 0117U002370, 2016-2017 рр.);
 • «Розробка ГІС-платформи удосконалених моделей обчислення чинників впливу авіації на довкілля для моніторингу, зонування та оптимізації діяльності аеропортів» (№ ДР 0118U003368, 01.01.2018 – 31.12.2019);
 • «Розроблення комплексу моделей багатокритеріальної еколого-економічної оцінки і оптимізації чинників впливу на довкілля авіаційних підприємств в Україні» (№ ДР 0120U102030, 01.01.2020 – 31.12.2022).

Керівник ініціативної науково-дослідної теми № ДР 117U006085 «Моделювання акустичного забруднення аеропорту з використанням ГІС-платформи» (09.06.2017 – 22.06.2020).

Член спеціалізованої вченої ради Д26.056.11 зі спеціальностей екологічна безпека 21.06.01 та охорона праці 05.26.01 у Київському національному університеті будівництва і архітектури (21.06.2022).

Член Редакційної колегії журналу “Системи управління, навігації та зв’язку” (засновник – Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, Полтава), журнал категорії Б, 122 спеціальність «Комп’ютерні науки».

Є членом професійних об’єднань: «Східноєвропейське наукове товариство», 18.06.2021; Міжнародна асоціація фахівців з надійності – Gnedenko e-Forum International Group on Reliability, 7.06.2021.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7227-9472

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194577942

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=t685EMgAAAAJ

 

Інша діяльність

Нагороди

Публікації

Має 383 публікації, з них 250 наукових, 1 монографія, 2 підручника, 9 навчальних посібників, 15 патентів, 5 авторських свідоцтва на твір, 11 статей у виданнях, які входять до міжнародної наукометричної бази Scopus.

Основні публікації

 1. Design and study of protective properties of electromagnetic screens based on iron ore dust / Glyva V., Podkopaev S., Levchenko L., Karaieva N., Nikolaiev K., Tykhenko O., Khodakovskyy O., Khalmuradov B.. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Iss. 1/5 (91). P. 10–17. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/123622 (Scopus).
 2. Development and investigation of protective properties of the electromagnetic and soundproofing screen / Glyva V., Lyashok J., Matvieieva I., Frolov V., Levchenko L., Tykhenko O., Panova O., Khodakovskyy O., Khalmuradov B., Nikolaiev K.. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 6. No 5 (96). P. 54–61. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/150778. (Scopus).
 3. Studying the shielding of an electromagnetic field by a textile material containing ferromagnetic nanostructures / Glyva V., Barabash О., Kasatkina N., Katsman M., Levchenko L., Tykhenko O., Nikolaiev K., Panova O., Khalmuradov B., Khodakovskyy O.. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol. 1. No 10 (103). P. 26 – 31. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/195232/197565. (Scopus).
 4. Development and study of protective properties of the composite materials for shielding the electromagnetic fields of a wide frequency range / V. Glyva, N. Kasatkina, V. Nazarenko, N. Burdeina, N. Karaieva, L. Levchenko, O. Panovа, O. Tykhenko, B. Khalmuradov, O. Khodakovsky. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol. 1. No 12 (103). PP. 40 – 47. http://journals.uran.ua/eejet/issue/view/12066.  (Scopus).
 5. A. Glyva , L.O. Levchenko, O.V. Panova, O.M. Tykhenko, M.M. Radomska. The composite facing material for electromagnetic fields shielding. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Innovative Teechnology in Architecture and Disign ITAD 2020). Volume 907 (2020). 012043. РР.1-8. (Scopus) doi:10.1088/1757-899X/907/1/012043 ISSN: 1757-8981  EISSN: 1757-899X.https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012043
 6. Zaporozhets, O.; Levchenko, L. Accuracy of Noise-Power-Distance Definition on Results of Single Aircraft Noise Event Calculation. Aerospace 2021, Volume 8, Issue 5 (May 2021) 121. PP. 1-24. https://doi.org/10.3390/aerospace8050121. (Scopus, Impact factor 2,6).
 7. Design of liquid composite materials for screening electromagnetic fields. / Glyva, V., Bakharev, V., Kasatkina, N., Levchenko, O., Levchenko, L., Burdeina, N., Guzii, S., Panova, O., Tykhenko, O., Biruk, Y. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2021. Vol. 3. No 6 (111)). PP. 25–31. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.231479.
 8. Zaporozhets, Oleksandr; Karpenko, Sergii; Levchenko, Larisa Calculation tool NoBel for sound propagation assessment of noise from gasturbines on the ground. INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings, InterNoise21, Washington, D.C., USA, pages 3944-4918, pp. 4483-4494(12) Publisher: Institute of Noise Control Engineering. https://doi.org/10.3397/IN-2021-2717
 9. Monitoring and management of ion concentrations in the air of industrial and public premises / Bolibrukh B., Glyva V., Kasatkina N., Levchenko L., Tykhenko O., Panova O., Bogatov O., Petrunok T., Aznaurian A., Zozulya S. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2022. 1 (10 (115)), PP. 24–30. https://doi.org/10.15587/.
 10. Glyva, V., Kasatkina, N., Levchenko, L., Tykhenko, O., Nazarenko, V., Burdeina, N., Panova, O., Bahrii, M., Nikolaiev, K., & Biruk, Y. (2022). Determining the dynamics of electromagnetic fields, air ionization, low-frequency sound and their normalization in premises for computer equipment. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(10 (117), 47–55. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.258939
 11. Левченко Л.О., Сідько О.С. Застосування гіс-технології для візуалізації результатівмоделювання поширення авіаційного шуму. Системи управління, навігації та звязку. 2018. № 2(48). С. 120 – 125. (Index Copernicus).
 12. Глива В.А. Методи визначення концентрацій аероіонів у приміщеннях та моделюванняїх змін / В.А. Глива, Л.О. Левченко, О.М. Тихенко. Системи управління, навігації тазвязку. 2018. № 4(50). С. 157 – 160. (Index Copernicus).
 13. Zaporozhhets, L. Levchenko, K. Synylo. Risk and exposure control of aviation impact on environment. Advanced Information Systems. 2019. Vol.3. No 3. PP. 17 – 24. ISSN 2522-9052. http://ais.khpi.edu.ua/article/view/2522-9052.2019.3.02. (Index Copernicus).
 14. Левченко Л.О., Багрій М.М. Методи попереднього оцінювання електромагнітної обстановки для проектування засобів захисту. Системи управління, навігації та зв’язку. 2019. Вип. 1(53). С. 90 – 93. (Index Copernicus). doi: 10.26906/SUZN.2019.1/090.
 15. Левченко Л.О., Багрій М.М., Караєва Н.В. Дослідження екранування електромагнітного поля текстильним матеріалом з вмістом феромагнітних наночастинок. Вісті Донецького гірничого інституту. 2019. 2(45). С. 103-109. https://jdmi.donntu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/Levchenko_JDMIpdf DOI: https://doi.org/10.31474/1999-981x-2019-2-94-99  (Index Copernicus)
 16. Глива В. А., Матвєєва І. В., Левченко Л. О., Кічата Н. М. Проектування композитних матеріалів на основі дрібнодисперсної залізовмісної субстанції для екранування іонізуючих випромінювань. Системи управління, навігації та зв’язку. 2020. № 2(60). С. 110-113. (Index Copernicus). http://journals.nupp.edu.ua/sunz/article/view/1841
 17. Касаткіна Н. В., Левченко Л. О., Тихенко О. М. Засади автоматизованого проектування електромагнітних екранів з урахуванням просторових факторів. Вісті Донецького гірничого інституту. 2020. № 2 (47). С. 29-32). https://doi.org/10.31474/1999-981x-2020-2-127-132. (Index Copernicus).
 18. Касаткіна Н. В., Левченко Л. О., Тихенко О. М. Проектування електромагнітних екранів композиційної структури для забезпечення стабільності функціонування об’єктів критичної інфраструктури. Системи управління, навігації і зв’язку. 2020. № 4(62). С. 98-101. (Index Copernicus).
 19. Глива В.А., Ходаковський О.В., Левченко Л.О. Засади проектування облицювальних матеріалів градієнтного типу для проектування електромагнітних полів. Системи управління, навігації і зв’язку. 2020. № 3(61). С. 111-114. (Index Copernicus)
 20. Оптимізація параметрів екранування електромагнітних полів різнорідних джерел у виробничих будівлях / Н. В. Касаткіна, Л. О. Левченко, О. В. Панова, О. М. Тихенко, В. В. Чечевой. Вісті Донецького гірничого інституту. № 1 (46). С. 181-188. (Index Copernicus) https://jdmi.donntu.edu.ua/en/1-2020-2/optimization-of-shielding-of-electromagnetic-fields-of-different-sources-in-production-buildings/ doi: https://doi.org/10.31474/1999-981x-2020-1-181-188
 21. Левченко Л.О., Ходаковський О.В., Колумбет В.П. Методологічні підходи до автоматизації проектування електромагнітних екранів. Системи управління, навігації та зв’язку. 2021. Вип. 2(64). С. 81-83 (Index Copernicus)
 22. Левченко Л.О. Моделювання просторових поширень магнітних полів наднизької частоти множинних джерел. Advanced Information Systems. 2021. Vol.5, No.2. PP. 34-37. (Index Copernicus).
 23. Khodakovskyi, O., Levchenko, L., Kolumbet, V., Kozachuk, A., & Kuzhavskyi, D. (2021). Calculation apparatus for modeling the distribution of electromagnetic fields of different sources. Advanced Information Systems, 5(1), 34–38. (Index Copernicus).https://doi.org/10.20998/2522-9052.2021.1.04.
 24. Панова О. В., Фролов В. Ф., Левченко Л. О. Моніторинг низькочастотного звукового та інфразвукового навантаження на виробниче середовище та засоби його зниження. Системи управління, навігації та зв’язку. Полтава : НУ ПП, 2022. Вип. 1(67). С. 78-81. (Index Copernicus)
 25. Levchenko L., Glyva V., Byrdeina N. Mathematical apparatus for modeling of the propagation the magnetic field electric machines with a given accuracy. Advanced Information Systems. 2022. Vol. 6. No 2. PP. 5-9. (Index Copernicus).

Патенти

 1. Патент 138018, Україна МПК G12В 17/00. Шумозахисний та електромагнітний екран. Глива В.А., ЛевченкоЛ.О., Ніколаєв К.Д., Панова О.В., Тихенко О.М., Ходаковський О.В.; заявник та патентовласник: ГливаВ.А., Левченко Л.О., Ніколаєв К.Д., Панова О.В., Тихенко О.М., Ходаковський О.В. № u 2019 05577; заявл. 05.2019; опубл. 11.11.2019, Бюл. № 21.
 2. Патент 138019, Україна МПК G12В 17/00. Текстильний матеріал для екранування електромагнітного поля. Багрій М.М., Левченко Л.О., Тихенко О.М., Халмурадов Б.Д., Ходаковський О.В.; заявник та патентовласник: Багрій М.М., Левченко Л.О., Тихенко О.М., Халмурадов Б.Д., Ходаковський О.В. № u 2019 055579; заявл. 23.05.2019; опубл.11.11.2019, Бюл. № 21.
 3. Патент 144972, Україна МПК (2020.01) G12B 17/00 G21F 1/02 (2006/01) Спосіб виготовлення композиційного матеріалу для екранування електромагнітного поля. Глива В.А., Левченко Л.О., Назаренко В.І., Панова О.В., Тихенко О.М., Халмурадов Б.Д.; заявник та патентовласник: Глива В.А., Левченко Л.О., Назаренко В.І., Панова О.В., Тихенко О.М., Халмурадов Б.Д. № u 2020 03227; заявл. 28.05.2020; опубл. 10.11.2020, Бюл. №21.
 4. Патент 144619, Україна МПК (2020.01) G12B 17/00 Градієнтний електромагнітний екран. Глива В.А., Кажан К. І., Левченко Л.О., Панова О. В., Тихенко О. М., Халмурадов Б. Д.; № u 2020 03224; заявл. 28.05.2020; опубл. 12.10.2020, Бюл.19.
 5. Патент 145491, України МПК (2020.01) G12B 17/00 G21F 1/02 (2006.01) Пристрій для виготовлення магнітного композиційного матеріалу на текстильній основі. Глива В.А., Касаткіна Н.В., Левченко Л.О., Осадчий Б.М., Радіонов О.В., Тихенко О.М.; заявник та патентовласник: Глива В.А., Касаткіна Н.В., Левченко Л.О., Осадчий Б.М., Радіонов О.В., Тихенко О.М.; № u 2020 04775; заявл. 27.07.2020; опубл. 10.12.2020, Бюл. 23.
 6. Патент 147191, Україна МПК (2020.01), G12В 17/00 (2006.01), Н05К 9/00. Спосіб виготовлення композиційного матеріалу для екранування іонізуючих та неіонізуючих електромагнітних випромінювань. Бурдейна Н.Б., Глива В.А., Касаткіна Н.В., Панова О.В., Осадчий Б.М., Халмурадов Б.Д.. Володілець: Бурдейна Н.Б., Глива В.А., Касаткіна Н.В., Панова О.В., Осадчий Б.М., Халмурадов Б.Д.. № u 2020 06476; заявл. 07.10.2020; опубл. 22.04.2021, Бюл. № 16.
 7. Патент 149053, Україна МПК 2021.01. G12В 17/00. В82Y 25/00. Комплект для екранування електромагнітного поля. Винахідники: Бурдейна Н.Б., Бірук Я.І., Глива В.А., Левченко Л.О., Панова О.В., Тихенко О.М. Володілець: Бурдейна Н.Б., Бірук Я.І., Глива В.А., Левченко Л.О., Панова О.В., Тихенко О.М.; № u 2021 02555; заявл. 17.05.2021; опубл. 13.10.2021, Бюл. № 41.
 8. Патент 149126, Україна МПК 2021.01. G12В 17/00, G12В 17/02 (2006.01). Спосіб виготовлення електромагнітного екрана з градієнтом електрофізичних властивостей. Винахідники: Бурдейна Н.Б., Бірук Я.І., Колумбет В.П., Левченко Л.О., Панова О.В., Ходаковський О.В. Володілець: Бурдейна Н.Б., Бірук Я.І., Колумбет В.П., Левченко Л.О., Панова О.В., Ходаковський О.В.; № u 2021 02561; заявл. 17.05.2021; опубл. 20.10.2021, Бюл. № 42.
 9. Патент 1491755, Україна МПК 2021.01. F24F 1/00. Біполярний іонізатор повітря. Винахідники: Азнаурян І.О., Богатов О.І., Левченко Л.О., Матвєєва О.Л., Панова О.В., Ченчева О.О.; № u 2021 03956; заявл. 07.07.2021; опубл. 01.12.2021, Бюл. № 48.

Підручник

Архітектура системного програмного забезпечення [Електронний ресурс] : підручник для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» / Л. О. Левченко, Н. Г. Кучук, Ю.А. Тарнавський, В. П. Колумбет; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 6,6 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 497 с.

Монографія

Моніторинг, моделювання, керування рівнями фізичних чинників приміщень промислового та цивільного призначення : монографія / С. В. Сукач, О.І. Запорожець, Т.Ф. Козловська, Л.О. Левченко, Д. В. Рєзнік. – Кременчук : Видавництво «НОВАБУК», 2022. – 240 с.