Михайлова Ірина Юріївна

Головна » Педагогічний склад » Михайлова Ірина Юріївна

Посада: доцент кафедри

Вчений ступінь: кандидат технічних наук

E-mail: i.mykhailova@kpi.ua

Михайлова Ірина Юріївна закінчила Київський політехнічний інститут в 2010 році за спеціальністю „Програмне забезпечення автоматизованих систем”.

З 2010 по 2022 року працювала на кафедрі автоматизації проектування енергетичних процесів і систем (АПЕПС) на посадах: асистент, старший викладач, доцент.

У 2010 році поступила до аспірантури. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Методи і засоби математичного моделювання теплових полів у технологічних процесах безконтактної лазерної деформації” за спеціальністю 01.05.02 “Математичне моделювання та обчислювальні методи” (122 «Комп’ютерні науки»).

У липні 2022 році при розділенні кафедри АПЕПС зайняла посаду доцента кафедри цифрових технологій в енергетиці.

Загальний стаж роботи складає 11 років.

Навчальна робота

Михайлова І. Ю. останнім часом викладає дисципліну:

 • «Постреляційні бази даних» українською та англійською мовами.

Керує дипломними роботами бакалаврів та магістрів. Має спільні зі студентами наукові праці, разом з ними приймає участь у міжнародних наукових конференціях.

Володіння іноземними мовами

Підвищення кваліфікації

Наукова діяльність

Михайлова І. Ю. є фахівцем з математичного та комп’ютерного моделювання процесів та систем і розробки систем з використанням постреляційних баз даних.

Михайлова Ірина Юріївна вносить вагомий внесок у підготовку бакалаврів та магістрів.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1083-2815

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=EFDCE6sAAAAJ

Інша діяльність

Публікації

Має 50 публікацій, з них 13 наукових, 1 монографія, 7 навчально-методичного характеру.

Основні публікації

 1. Гайдаржи В. І. Об’єктно-реляційна СУБД Caché. Багатовимірний сервер даних і способи реалізації бізнес логіки засобами вбудованої мови Caché ObjectScript. Навч. посібн. / В. І. Гайдаржи, І. Ю. Михайлова. – К.: Освіта України, 2015. – 272 с.
 2. Михайлова І. Ю. Об’єктно-реляційна СУБД Caché. Засоби створення віконних застосувань мовами C#, Java, Delphi та Python. Навч. посібн. / І. Ю. Михайлова, В. І. Гайдаржи. – К.: Освіта України, 2016. – 406 с.
 3. Постреляційні бази даних: Комп’ютерний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. Ю. Михайлова. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,97 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 102 с.
 4. Михайлова І. Transmission de fichiers via REST pour les stocker en Property, partie 1 [Електронний ресурс] / Ірина Юріївна Михайлова. – 2022. – Режим доступу до ресурсу: https://fr.community.intersystems.com/post/transmission-de-fichiers-rest-pour-les-stocker-en-property-partie-1.
 5. Михайлова І. Transmission de fichiers via REST pour les stocker en Property, partie 2 [Електронний ресурс] / Ірина Юріївна Михайлова. – 2022. – Режим доступу до ресурсу: https://fr.community.intersystems.com/post/transmission-de-fichiers-rest-pour-les-stocker-en-property-partie-2.
 6. Михайлова І. Transferring Files via REST to Store in a Property, Part 3 [Електронний ресурс] / Ірина Юріївна Михайлова. – 2022. – Режим доступу до ресурсу: https://fr.community.intersystems.com/post/transmission-de-fichiers-rest-pour-les-stocker-en-property-partie-3.
 7. Михайлова І. Différents modèles de données dans InterSystems IRIS [Електронний ресурс] / Ірина Юріївна Михайлова. – 2022. – Режим доступу до ресурсу: https://fr.community.intersystems.com/post/diff%C3%A9rents-mod%C3%A8les-de-donn%C3%A9es-dans-intersystems-iris.
 8. Михайлова І. CheatSheet pour travailler avec les globales [Електронний ресурс] / Ірина Юріївна Михайлова. – 2022. – Режим доступу до ресурсу: https://fr.community.intersystems.com/post/cheatsheet-pour-travailler-avec-les-globales.
 9. Михайлова І. Implementing concurrent access to shared resources using Semaphores [Електронний ресурс] / Ірина Юріївна Михайлова. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://community.intersystems.com/post/implementing-concurrent-access-shared-resources-using-semaphores.
 10. Михайлова І. Caché eXTreme for .NET – direct access to globals from C# [Електронний ресурс] / Ірина Юріївна Михайлова. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://community.intersystems.com/post/cach%C3%A9-extreme-net-direct-access-globals-c.
 11. Михайлова І. Accessing data via ECP with eXTreme for .NET [Електронний ресурс] / Ірина Юріївна Михайлова. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://community.intersystems.com/post/accessing-data-ecp-extreme-net.
 12. Михайлова І. Transferring Files via REST to Store in a Property, Part 1 [Електронний ресурс] / Ірина Юріївна Михайлова. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://community.intersystems.com/post/transferring-files-rest-store-property-part-1.
 13. Михайлова І. Transferring Files via REST to Store in a Property, Part 2 [Електронний ресурс] / Ірина Юріївна Михайлова. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://community.intersystems.com/post/transferring-files-rest-store-property-part-2.
 14. Михайлова І. Transferring Files via REST to Store in a Property, Part 3 [Електронний ресурс] / Ірина Юріївна Михайлова. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://community.intersystems.com/post/transferring-files-rest-store-property-part-3.
 15. Михайлова І. Data models in InterSystems IRIS [Електронний ресурс] / Ірина Юріївна Михайлова. – 2022. – Режим доступу до ресурсу: https://community.intersystems.com/post/data-models-intersystems-iris.
 16. Михайлова І. Ю. Моделювання двопроменевої лазерної деформації / І. Ю. Михайлова // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2013. – №1/7 (61). – С. 33–38. (входить до Directory of Open Access Journals, Index Copernicus)
 17. Михайлова І. Ю. Моделювання температурного поля з урахуванням залежності фізичних характеристик від температури / І. Ю. Михайлова // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2013. – T. 5, N 4(13). – С. 12–15. (входить до Directory of Open Access Journals, Index Copernicus)
 18. Лук’яненко С. О. Спосіб розпаралелювання обчислень при моделюванні теплових полів з використанням адаптивних сіток / С. О. Лук’яненко, І. Ю. Михайлова, Т. А. Лемкін // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2013. – №2/8 (62). – С. 52–55. (входить до баз Directory of Open Access Journals, Index Copernicus).
 19. Лукьяненко С. А. Адаптивные методы моделирования температурно-го поля при лазерном облучении пластины / С. А. Лукьяненко, И. Ю. Михайлова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – №6/5 (66). – С. 12–16. (входить до Directory of Open Access Journals, Index Copernicus).
 20. Лукьяненко С. А. Методы моделирования температурного поля при бесконтактной лазерной деформации пластины / С. А. Лукьяненко, И. Ю. Михайлова // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. – 2014. – №1 (89). – С. 182-187. (входить до РІНЦ).
 21. Михайлова І. Ю. Використання методів побудови різницевих сіток для моделювання наслідків техногенно-природних катастроф [Текст] / І. Ю. Михайлова // Економічна безпека держави: стратегія, енергетика, інформаційні технології: монографія за наук. ред. Лук’яненко С. О., Караєвої Н. В. – К. : Видавництво ООО “Юрка Любченка”, 2014. – С. 350-356.

Монографія

Головко Л. Ф. Комп’ютерне моделювання у лазерних технологіях : монографія / Л. Ф. Головко, С. О. Лук’яненко, І. Ю. Михайлова, В. А. Третяк. – К. : ВПП «Текст», 2014. – 236 с. (Михайлова – розділ 1)